Vasalemma valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr: 2.1.0101.13-0108

Vasalemma vald on ellu kutsunud ning tänaseks teostanud Vasalemma valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti, mille eesmärgiks oli tagada Ämaris nõuetele vastav ja kvaliteetne joogivesi, Vasalemma ja Ämari joogivee- ja reoveetorustike uuendamine ning Vasalemma reoveepuhastist väljuva reovee vastavus piirnormidele.

Eesmärgi saavutamiseks rekonstrueeriti Ämari asulas joogiveetorustikud, 1 puurkaev, 1 II astme pumpla ja  2 veereservuaari. Puurkaev-pumplale paigaldati veetöötlusseadmed rauaärastuse näol. Projekti käigus rekonstrueeriti Ämari ja Vasalemma asulates amortiseerunud kanalisatsioon (isevoolset kanalisatsioonitorustikku 2830 meetrit ning survekanalisatsiooni 400 meetrit) ning 1440 meetrit joogiveetorustikku. Lisaks rekonstrueeriti Vasalemma asulas reoveepuhasti ja  1 reoveepumpla. 

Projekti rahastasid Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ca 83,4 % ulatuses ja Vasalemma vald ca 16,6 % ulatuses. Projekti esialgseks kogumaksumuseks kujunes 726 880,67 eurot, mis väheneb veidi projekti lõpuks lepingutest vabanevate reservsummade võrra. Projekt viidi ellu aastatel 2013-2015.

Projekti raames teostas Ämari veetöötlusjaama ning Vasalemma reoveepuhasti rekonstrueerimise  AS Vensen, ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise AS Nordecon, omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenust osutas OÜ Keskkonnaprojekt ning projektijuhtimisteenust OÜ Europolis.

Projekti kontaktisik:
Raul Altnurme,
projektijuht, Europolis OÜ
raul@europolis.ee
tel. +372 56 451 976