Puude raie tiheasustusaladel

 

Alates 1. jaanuarist 2009. a. kehtib Vasalemma valla tiheasustuspiirkondades uus raielubade väljastamise kord. Raiumiseks on vajalik luba, kui puu tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast on üle 8 sentimeetri ning puul on selgelt nähtav või määratav tüvi ja võra. Raieluba võib taotleda puu kasvukoha kinnistu omanik või omaniku esindaja lihtkirjaliku volituse alusel, täites raieloa taotluse (.rtf, .pdf).  Taotluse vorm on kättesaadav ka Vasalemma Vallavalitsuses kabinetis 211. Raieloa taotluses esitatavaid andmeid kontrollitakse ning raieluba väljastatakse tasuta 14 päeva jooksul peale nõuetekohaselt täidetud taotluse esitamisest. Väljastatud raieluba kehtib kuni 2 kuud. Uue korra järgi on võimalik raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutava puu asendusistutust, et tagada kõrghaljastuse kui loodusressursi säästlik kasutamine ja maksimaalne säilimine kui elukeskkonna oluline komponent.

Vasalemma Vallavolikogu 02.12.2008 määruse nr 10 "Vasalemma valla tiheasustuspiirkondades raieloa väljastamise tingimused ja kord" terviktekstiga on võimalik tutvuda siin ja Vasalemma Vallavalitsuses aadressil Ranna tee 8, Vasalemma alevik, kabinetis 211.

Riigimetsamaal, riigi maal, riigi reservmaa ettepanekuga kaetud maal ja jätkuvalt riigi omandis oleval maal korraldab metsa majandamist Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) www.rmk.ee.