Õigusaktid

Volikogul ja valitsusel on õigus anda üldaktidena määrusi. 
Volikogul on õigus üksikaktidena vastu võtta otsuseid, valitsusel anda korraldusi.
Volikogu ja valitsuse määrused jõustuvad kolmandal päeval pärast nende avalikustamist,
kui õigusaktis eneses ei ole sätestatud hilisemat jõustumise tähtaega.
Volikogu otsus jõustub teatavakstegemisest.
Valitsuse korraldus jõustub teatavakstegemisest, kui korralduses ei sätestata hilisemat tähtpäeva.