Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Alates 1. märtsist 2009. a kehtib Vasalemma vallas koerte ja kasside pidamise eeskiri, mis on täitmiseks kõigile loomapidajatele.
 
  • Millised on üldised nõuded koera ja kassi pidamisel?
 
Loomapidaja peab tagama, et loom ei häiriks avalikku korda ega ohustaks teisi  inimesi, nende vara ega loomi. Koera võib pidada õues tarastatult või muul moel eraldatud territooriumil või kinnises ruumis, välistades koera omavolilise pääsemise avalikku kohta. Koera pidamisel ketis ei ole tarastamine kohustuslik.
Loomapidaja on kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsu juurde nähtavale kohale sildi, mis teavitab sisenejaid koera olemasolust. Omanik peab tagama ameti- või tööülesandeid täitvate isikute ja teiste territooriumit kasutatavate õigustatud isikute ohutu pääsemise territooriumile.
Loomapidaja võib kassi pidada kinnises ruumis. Avalikku kohta pääsemise võimalusega territooriumil võib pidada üksnes vaktsineeritud ning steriliseeritud kassi.
Keelatud on kasutada vahendeid või seadmeid, mis võivad looma vigastada. Samuti on keelatud looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustavad teod, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine, ohtu seadmine või abitusse seisundisse jätmine.
Samuti juhime loomapidajate tähelepanu Põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määrusele nr 79 "Lemmikloomade pidamise nõuded", mis jõustus alates 01.01.2009. ja mis seab konkreetsed nõuded lemmikloomade pidamisele, sealhulgas ka koerte ja kasside pidamisele. 
 
  • Looma vaktsineerimine, märgistamine ja registreerimine
 
Loomapidaja on kohustatud laskma vaktsineerida looma marutaudi vastu veterinaararsti juures hiljemalt looma neljandal elukuul ning edaspidi üks kord aastas, soovitatavalt iga 12 kuu möödumisel viimasest vaktsineerimisest. Loomapidaja on kohustatud pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi.
Loomade märgistamise ja registreerimise nõuetest teavitab Vasalemma Vallavalitsus peale lemmikloomaregistri põhimääruse kinnitamist.
 
 
  • Kuidas tuleb toimida looma kadumisel või hulkuva looma leidmisel?
 
Loomapidaja on kohustatud looma kadumisel viivitamata korraldama looma otsimise ning teatama looma kadumisest Vasalemma Vallavalitsusele järgmistel kontaktidel: e-post kerli@vasalemma.ee; telefon 677 6324 või 677 6340. 
E-postiga saates palume kindlasti lisada lühikirjeldus ning võimalusel ka kadunud lemmiku foto. Kadunud ja ka leitud loomade lühikirjeldus ja fotod avaldatakse Vasalemma valla kodulehel www.vasalemma.ee. Kui loomapidaja juurest lahti pääsenud looma kinnipüüdmise korraldas Vasalemma Vallavalitsus, kannab looma püüdmise ja pidamisega seotud kulud loomapidaja.
Hulkuva looma leidmisel tuleb esimesel võimalusel loomast teavitada Vasalemma Vallavalitsust eelnimetatud kontaktidel. Kindlasti tuleb arvestada, et hulkuva looma söötja peab koristama looma söötmisest tekkiva reostuse avalikes kohtades. Hulkuva looma toitmisega ei tohi häirida teisi inimesi ja teisi loomi. 
Hulkuvad loomad Vasalemma vallas toimetatakse MTÜ Loomade Hoiupaika Tallinnasse, Viljandi mnt 24D. Telefon: 621 77 46 (teated hulkuvatest loomadest, 24h). Teated hoiupaigas olevate loomade kohta saab telefonilt 53 49 40 45 (kell 10.00-17.00); Loomade Hoiupaik on avatud T-R 14-17.00; L-P 12-16; E suletud. MTÜ Loomade Hoiupaik avaldab teated leitud loomadest oma kodulehel www.loomadehoiupaik.ee ning ajalehes Harju Elu.
 
Loomaga avalikus kohas viibimine
 
Loomapidaja võib avalikus kohas viibida jalutusrihmaga ohjatud koeraga, tagades inimeste ja nende vara ning teiste loomade ohutuse. Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga avalikus kohas viibida inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada. Juhime tähelepanu, et Metsaseaduse § 35 lõike 1 punkti 3 alusel tohib avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas ja piiramata või tähistamata erametsas liikuda metsas lõastatud koertega. Lõastatud ei pea olema teenistuskoerad teenistusülesannete täitmisel ja jahikoerad jahil.
Koeraga rahvarohketes kohtades (näiteks rahvakogunemised ja muud rahvaüritused) viibimisel peab koer olema ohjatud jalutusrihmaga ja tal peab olema peas suukorv. Seda nõuet ei kohaldata pimeda juhtkoera ning teenistusülesandeid täitva koera suhtes. Muudel juhtudel avalikus kohas viibimisel peab suukorv olema peas koeral, kes on ohtliku loomuga või kes on varem inimesi või loomi ohustanud või rünnanud. Ohtliku loomuga koer peab avalikus kohas olema loomapidaja erilise järelevalve all.
Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriühistu või korteriomanike kokkuleppel kehtestatud kirjalikku korda ja avalikku korda.
Loomapidaja on kohustatud koheselt koristama avalikus kohas, kaasa arvatud korterelamu trepikojas ja koerte jalutamiseks mõeldud kohtades looma tekitatud reostuse.
Avalikus kohas on keelatud viibida nakkusohtliku ja haige loomaga. Samuti ei tohi loomaga viibida kohas, kuhu on paigutatud loomaga viibimist keelav märk.
Loomapidajal on keelatud looma kaasa võtta ametiasutustesse, kauplustesse, toitlustusasutustesse, spordi- või lastemänguväljakule, kooli- või lasteasutuse territooriumile ilma ruumi või maa-ala valdaja nõusolekut
Vasalemma Vallavolikogu 27.01.2009 määruse nr 1 terviktekstiga on võimalik tutvuda siin või Vasalemma Vallavalitsuses,
aadressil Ranna tee 8, Vasalemma alevik, kabinetis 211.
 
Hulkuvad loomad Vasalemma vallas toimetatakse: 
MTÜ Loomade Hoiupaik 
Tallinn, Viljandi mnt 24D
www.loomadehoiupaik.ee
Telefon: 621 77 46 (teated hulkuvatest loomadest, 24h),
Teated hoiupaigas olevate loomade kohta 53 49 40 45 (kell 10.00-17.00)
Loomade Hoiupaik on avatud T-R 14-17.00; L-P 12-16; E suletud