Kehtestatud detailplaneeringud

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

 Kooli 6a ja selle lähiala detailplaneering Rummu alevikus (katastritunnus 86801:001:0209)

Planeeringu sisu

 Maaüksuse jagamine kaheks krundiks koos ühe krundi sihtotstarbe muutmisega,  ehitusõiguse ja piirangute määramine ning teede, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse  lahendamine; uue katlamaja püstitamine Rummu aleviku kaugküttesüsteemi  renoveerimiseks
Seletuskiri

Menetlus

 algatatud                Vasalemma Vallavolikogu 25.09.2012 otsusega nr 50 

 muudetud               Vasalemma Vallavolikogu 25.08.2015 otsusega nr 34

 vastuvõetud           Vasalemma Vallavolikogu 28.06.2016 otsusega nr 52

 avalik väljapanek              25.07.2016 - 26.08.2016

 kehtestatud             Vasalemma Vallavolikogu 14.12.2016 otsusega nr 82

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Karbiküla 1 ja Karbiküla 2 elektrivarustuse detailplaneering Lemmaru külas Vasalemma vallas (katastritunnused 86801:001:0353 ja 86801:001:0354).

Planeeringu sisu

Tehnovõrkude ja rajatiste asukohtade, servituutide ja teenindusmaade määramine. Seletuskiri

Kehtestatud

Vasalemma Vallavolikogu 26.08.2014 otsusega nr 46

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Kooli tn 10a ja selle lähiala detailplaneering Rummu alevikus
(katastritunnus 86801:001:0275).

Planeeringu sisu

Ohustamata sõidukite betoonkattega parkla rajamine, suurusega ca 4000 m2, koos sademevee äravooluga parkimisplatsilt läbi õlipüüduri kontroll­mahutisse. Seletuskiri

Kehtestatud

Vasalemma Vallavolikogu 30.08.2013 otsusega nr 37

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Jaani tn 3 ja selle lähiala detailplaneering Vasalemma alevikus
(katastritunnus 86801:002:1930).

Planeeringu sisu

Krundi ehitusõiguse ja piirangute määramine ning heakorra lahendamine. Seletuskiri

Kehtestatud

Vasalemma Vallavolikogu 25.06.2013 otsusega nr 34

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Paemurru maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering Rummu alevikus
(katastritunnus 86801:001:0257).

Planeeringu sisu

Maaüksuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse ja piirangute määramine ning teede, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse lahendamine. Seletuskiri

Kehtestatud

Vasalemma Vallavolikogu 25.09.2012 otsusega nr 49

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Tammi kinnistu ja selle lähiala detailplaneering Veskiküla külas
(katastritunnus 86801:001:0532).

Planeeringu sisu

Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks, ehitusõiguse andmine lao- ja kontorihoone ehitamiseks, tehnovõrkude rajamiseks ja servituutide määramiseks. Seletuskiri

Kehtestatud

Vasalemma Vallavolikogu 28.08.2012 otsusega nr 36

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Haapsalu mnt 5b ja selle lähiala detailplaneering Vasalemma alevikus
(katastritunnus 86801:001:0246).

Planeeringu sisu

Kinnistu ehitusõiguse, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha ning servituutide vajaduse määraminse. Seletuskiri

Kehtestatud

Vasalemma Vallavolikogu 28.08.2012 otsusega nr 35, osaliselt tunnistatud kehtetuks 27.10.2015 otsusega nr 51

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Pärna tn 11a ja 11b ja selle lähiala detailplaneering Vasalemma alevikus
(katastritunnus 86801:002:0230) ja (katastritunnus 86801:002:0240).

Planeeringu sisu

Lahendada Pärna 11a ja Pärna 11b kruntide hoonestus koos vajalike kommunikatsioonide rajamisega. Seletuskiri

Kehtestatud

Vasalemma Vallavolikogu 26.06.2012 otsusega nr 31

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Nõmme tn 5 ja selle lähiala detailplaneering Vasalemma alevikus
(katastritunnus 86801:002:0730).

Planeeringu sisu

Krundi sihtotstarbe muutmine elamumaaks, jagamine kolmeks krundiks, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine. Seletuskiri

Kehtestatud

Vasalemma Vallavolikogu 29.05.2012 otsusega nr 22

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Jaama tn 39a ja selle lähiala detailplaneering Vasalemma alevikus
(katastritunnus 86801:002:1930).

Planeeringu sisu

Krundi ehitusõiguse ja piirangute määramine ning teede, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse lahendamine. Seletuskiri

Kehtestatud

Vasalemma Vallavolikogu 29.11.2011 otsusega nr 70

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Ämari aleviku detailplaneering

Planeeringu sisu

Määrata teede, parklate, sotsiaalobjektide jm munitsipaliseeritavad maa-alad; lahendada Ämari aleviku teedevõrgu ja parkimiskohtade paigutus; anda liikluskorralduse skeem; määrata kinnisomandite kitsendused ja servituutide vajadused; lahendada tänavavalgustuse paigutus; lahendada aleviku haljastus ja heakord; käsitleda jäätmete kogumise korraldust: prügikonteinerite asukoht; määrata ehituskeelu alad. Seletuskiri

Kehtestatud

Vasalemma Vallavolikogu 28.01.2010 otsusega nr 4, osaliselt tunnistatud kehtetuks 26.04.2016 otsusega nr 26

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Haapsalu mnt 9 krundi detailplaneering Rummu alevikus
(katastritunnus 86801:001:0264).

Planeeringu sisu

Kinnistu jagamine kaheks katastriüksuseks, vajalike tootmishoonete renoveerimine eelsorteeritud plastikjäätmete tootmiskompleksiks ja taastamiskõlbmatute hoonete lammutamine. Seletuskiri

Kehtestatud

Vasalemma Vallavolikogu 30.06.2009 otsusega nr 37

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Karbiküla I ja Karbiküla II maaüksuste detailplaneering Lemmaru külas
(katastritunnus 86801:001:0353) ja (katastritunnus 86801:001:0354).

Planeeringu sisu

Maaüksuste kruntideks jaotamine, juurdepääsuteede planeerimine. Seletuskiri

Kehtestatud

Vasalemma Vallavolikogu 30.06.2009 otsusega nr 36

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Karjamaa II maaüksuse detailplaneering Veskiküla külas
(katastritunnus 86801:001:0056).

Planeeringu sisu

Maaüksuse kruntideks jaotamine, ehitusõiguse ja servituutide määramine. Seletuskiri

Kehtestatud

Vasalemma Vallavolikogu 26.08.2008 otsusega nr 58

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Mäepealtkõrtsi ja Toomi maaüksuste detailplaneering Veskiküla külas
(katastritunnus 86801:001:0312) ja (katastritunnus 86801:001:0139).

Planeeringu sisu

Kinnistute sihtotstarbe muutmise piiritlemine, kuni 15 elamukrundi moodus­tamine ühepereelamute püstitamiseks, selle hulgas kolme ühepereelamu püstitamiseks Mäepealtkõrtsi maaüksusel ja kuni 12 ühepereelamu püstita­miseks Toomi maaüksuse läänepoolses osas. Seletuskiri

Kehtestatud

Vasalemma Vallavolikogu 26.06.2007 otsusega nr 64, osaliselt tunnistatud kehtetuks 25.03.2014 otsusega nr 21

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Suurepere IV maaüksuse detailplaneering Lemmaru külas
(katastritunnus 86801:001:0097).

Planeeringu sisu

Maaüksuse kruntideks jaotamine, ehitusõiguse ja servituutide määramine. Seletuskiri

Kehtestatud

Vasalemma Vallavolikogu 27.06.2006 otsusega nr 62

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Vasalemma aleviku Jaama 48 maaüksuse detailplaneering (katastritunnus 86801:002:1240).

Planeeringu sisu

Jaama tee 48 ja Jaama tee 46 vahele jääva maaüksuse kasutamise lahendamine, Jaama tee 48 asuvale elamule olemasoleva juurdepääsu tee seadustamine. Seletuskiri

Kehtestatud

Vasalemma Vallavolikogu 22.03.2005 otsusega nr 22