24.11.16

Küsitluse tulemuste kinnitamine

Vasalemma valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla kohaliku omavalit­suse üksuste ühinemise kohta korraldati küsitlus küsitluspunktis. Küsitlus viidi läbi 11. novembrist kuni 13. novembrini 2016. a.

Küsitlus koosnes kahest hääletusest:

1) esimene hääletus, mille eesmärk oli välja selgitada kas küsitluses osaleja toetab ühinemise läbiviimist või mitte;

2) teine hääletus, mille eesmärk oli välja selgitada küsitluses osaleja eelistus moodustatava omavalitsuse nime küsimuses.

Esimene hääletus sisaldas küsimust "Kas toetate Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?" vastusevariantidega "jah" ja "ei".

Teine hääletus sisaldas nelja alternatiivi:

1) Lääne-Harju vald;
2) Pakemaa vald;
3) Vasalemma vald;
4) Loodemaa vald.

Vasalemma valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta korraldatud küsitluse tulemused:
Esimesel hääletusel osales 110 vallaelanikku, teisel hääletusel osales 110 vallaelanikku.

Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise poolt hääletas 63 vallaelanikku (57,3% küsitluses osalenutest), vastu 47 vallaelanikku (42,7% küsitluses osalenutest); kehtetuid küsitlussedeleid ei olnud.
Nime "Lääne-Harju vald" toetas 52 vallaelanikku (47,3% küsitluses osalenutest), nime "Pakemaa vald" toetas 2 vallaelanikku (1,8% küsitluses osalenutest), nime "Vasalemma vald" toetas
 50 vallaelanikku (45,5% küsitluses osalenutest), nime "Loodemaa vald" toetas 4 vallaelanikku (3,6% küsitluses osalenutest), 2 küsitlussedelit oli kehtetud.
 

Vallavolikogu 22.11.2016 otsus nr 80

Toimetaja: KRISTI LAMBING

Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused Vasalemma vallas

Vasalemma valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla kohaliku omavalit­suse üksuste ühinemise kohta korraldati küsitlus küsitluspunktis. Küsitlus viidi läbi 11. novembrist kuni 13. novembrini 2016. a.

Küsitlus koosnes kahest hääletusest:
1) esimene hääletus, mille eesmärk oli välja selgitada kas küsitluses osaleja toetab ühinemise läbiviimist või mitte;
2) teine hääletus, mille eesmärk oli välja selgitada küsitluses osaleja eelistus moodustatava omavalitsuse nime küsimuses.

Esimene hääletus sisaldas küsimust "Kas toetate Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?" vastusevariantidega "jah" ja "ei".

Teine hääletus sisaldas nelja alternatiivi:
1) Lääne-Harju vald;
2) Pakemaa vald;
3) Vasalemma vald;
4) Loodemaa vald.

Küsitluse tulemused olid järgmised: 

Küsitlusnimekirja oli kantud 2107 hääleõiguslikku vallaelanikku; küsitlusest võttis osa 110 vallaelanikku.

Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise poolt hääletas (JAH vastus) 63 vallaelanikku, vastu hääletas (EI vastus) 47 vallaelanikku.

Nime "Lääne-Harju vald" toetas 52 vallaelanikku, nime "Pakemaa vald" toetas 2 vallaelanikku, nime "Vasalemma vald" toetas 50 vallaelanikku, nime "Loodemaa vald" toetas 4 vallaelanikku.

Küsitluse tulemused kinnitab Vasalemma Vallavolikogu novembrikuu istungil.

Vasalemma valla elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse korraldamine

26.10.16

Vasalemma valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise kohta ühiseks omavalitsusüksuseks toimub küsitlus küsitluspunktis ajavahemikul 11.11.2016 - 13.11.2016 kell 11.00 kuni 19.00.

Vasalemma valla haldusterritooriumil avatakse üks küsitluspunkt:

Küsitluspunkt nr 1, mis asub Vasalemma alevikus Haapsalu  mnt 7 (Vasalemma seltsimaja) ja kus saavad küsitlusest osa võtta  Rummu aleviku, Vasalemma aleviku, Ämari aleviku, Lemmaru küla ja Veskiküla elanikud ja isikud, kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse Vasalemma valla täpsusega.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastasel elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Vasalemma vallas.

Keila valla, Nõva valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemislepingu projekti avalik väljapanek

27.09.16

 

AUSTATUD VALLAELANIKUD

Vasalemma Vallavolikogu 27. septembri 2016 istungil toimus Keila valla, Nõva valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemislepingu projekti I lugemine.

Vasalemma Vallavolikogu 27.09.2016 otsusega nr 62 „Ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek" otsustati korraldada Keila valla, Nõva valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek alates 27. septembrist 2016 kuni 18. oktoobrini 2016 Vasalemma Vallavalitsuses kabinetis nr 210 vallavalitsuse tööajal, Vasalemma Külaraamatukogus ja Rummu Külaraamatukogus lahtioleku aegadel ning Vasalemma valla veebilehel (www.vasalemma.ee).

Ühinemislepingu projektile ja selle lisadele ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on hiljemalt 18.10.2016. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Vasalemma Vallavalitsusele aadressil Ranna tee 8, Vasalemma, 76101 Harju maakond või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vald@vasalemma.ee.

Arvamuse avaldamiseks on koostatud muudatusettepaneku vorm, mille saate hõlpsasti täita ühinemislepingu projektiga tutvumise kohas või lisada oma e-kirjale.

Ühinemislepingu projekt_14_09_16
Lisa 1_Seletuskiri_14_09_16
Lisa 2_LääneHarju skeem_14_09_16
Lisa 3_Ühinemislepingusse lisatavate investeeringute koond_14_09_16
Lisa 3_Ühinevate omavalitsuste finantsmajanduse analüüs_14_09_16
Lisa 4_Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava 2016-2017_14_09_16
Lisa 5_Majandusaasta aruanded_14_09_16