Eelarvestrateegia 2012-2016

 
Valla eelarvestrateegia koostamisel saab iga valla elanik kaasa rääkida
Vallavalitsus koostas ja esitas Vallavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu „Vasalemma valla eelarvestrateegia 2012-2016".
Valla eelarvestrateegia on valla arengukavast tulenev nelja eelseisva eelarveaasta finantsplaan.  Selle koostamise eesmärk on siduda valla arengukavas toodud strateegilised eesmärgid ja valla rahalised võimalused nende eesmärkide elluviimiseks. Valla eelarvestrateegia ülesanne on tagada keskpikas perspektiivis eelarvepoliitika stabiilsus, planeerimise realistlikkus ja finantsiline jätkusuutlikkus.
Valla eelarvestrateegia alusel koostatakse valitsemisalade arengukavad ja eelarve.
Nagu valla arengukava nii uuendatakse ka valla eelarvestrateegiat igal aastal, täpsustades kolme eelseisva aasta kavasid ning seades plaanid neljandaks aastaks.
Praeguses ebastabiilses majanduskeskkonnas on pikaajaliste prognooside tegemine keeruline, seetõttu tuleb valla eelarvestrateegia igal aastal konservatiivselt üle vaadata ning teha vastavad täiendused ja parandused sõltuvalt tegelikust majanduse olukorrast ja prognoosidest.
Palume vallaelanikel aktiivselt osaleda eelarvestrateegia menetlemisel. Ootame Teie ettepanekuid ja arvamusavaldusi.