Detaliplaneeringud

Detailplaneeringu algatamise taotlus
 

Kehtiva üldplaneeringu perioodil algatatud ja kehtestatud üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud seisuga 04.03.2014

Kehtiva üldplaneeringu perioodil algatatud üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud (kehtestamata) seisuga 04.03.2014

Kehtiva üldplaneeringu kohaselt kehtestatud detailplaneeringud seisuga 04.03.2014


Menetluses olevad detailplaneeringud

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Aiamaa maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering Rummu alevikus (katastritunnus 86801:001:0834)

Planeeringu sisu

Maaüksuse maakasutuse korraldamiseks aiamaal väljakujunenud suurusega kruntide moodustamine, et võimaldada senistel maakasutajatel jätkata endistel köögiviljamaadel maa sihtotstarbelist kasutamist, anda kruntide piirid, suurus ja moodustada vajalikud juurdepääsuteed.

Menetlus

 algatatud                Vasalemma Vallavolikogu 31.05.2016 otsusega nr 30

 vastuvõetud

 avalik väljapanek

 kehtestatud

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Veskikülas Lepa kinnistu detailplaneering (katastritunnus 86801:001:0251)

Planeeringu sisu

Maa-ala üldplaneeringu kohase sihtotstarbe "kõrghaljastuse säilitamisega väikeelamute ala" muutmine "tootmismaaks" ja Lepa kinnistu jagamine kaheks krundiks, hoonete ehitusõiguse lao- ja tootmishoonete ehitamiseks määramine, lahenduse andmine haljastusele, juurdepääsuteele, parkimisele ja tehnovõrkudele

Menetlus

algatatud                 Vasalemma Vallavolikogu 29.12.2015 otsusega nr 69 

lähteseisukohad 
kinnitatud                 Vasalemma Vallavalitsuse 05.04.2016 korraldusega nr 74 

vastuvõetud

avalik väljapanek

kehtestatud

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Rummu alevikus Haapsalu mnt 11 kinnistu detailplaneering (katastritunnus 86801:001:0314)

Planeeringu sisu

Katastriüksuse olemasoleva sihtotstarbe "riigikaitsemaa" muutmine "äri- ja tootmismaaks" ja Haapsalu mnt 11 asuv kinnistu jagamine kruntideks, uute hoonete ehitusõiguse ja kinnistul asuvate säilitatavate hoonete rekonstruee­rimiseks ja ümberehitamiseks tingimuste määramine. Täiendavalt määratakse detailplaneeringuga tehnovõrkude asukohad, krundisisene teedevõrk ning haljastuse põhimõtteline kujundus
Eskiis

Menetlus

algatatud                 Vasalemma Vallavolikogu 29.12.2015 otsusega nr 67

vastuvõetud

avalik väljapanek

kehtestatud

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Jaama tn 26 ja selle lähiala detailplaneering Vasalemma alevikus (katastritunnus 86801:002:0157)

Planeeringu sisu

Krundi jagamine kaheks elamukrundiks, kruntidele ehitusõiguse ja piirangute määramine, haljastuse ja heakorrastuse lahendamine. 
Eskiis

Menetlus

 algatatud                Vasalemma Vallavolikogu 25.08.2015 otsusega nr 38

 vastuvõetud

 avalik väljapanek

 kehtestatud

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

Sambla maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering Veskikülas (katastritunnus 86801:001:0408)

Planeeringu sisu

Maaüksuse ehitusõiguse ja piirangute määramine ning  heakorrastuse  lahendamine

Menetlus

 algatatud                Vasalemma Vallavalitsuse 11.08.2015 korraldusega nr 178

 lõpetatud                Vasalemma Vallavalitsuse 02.05.2017 korraldusega nr 91

 

Planeeringu nimetus ja asukoht

 Aia tn 4 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering Rummu alevikus (katastritunnus  86801:001:0132)

Planeeringu sisu

 Krundi ehitusõiguse ja piirangute määramine ning teede, tehnovõrkude, haljastuse ja  heakorrastuse lahendamine

Menetlus

 algatatud                Vasalemma Vallavalitsuse 28.01.2014 korraldusega nr 26

 vastuvõetud

 avalik väljapanek

 kehtestatud