4.05.17

Kinnisasja omaniku taotluse alusel lõpetati Vasalemma Vallavalitsuse 02.05.2017 korraldusega nr 91 Veskikülas Sambla maaüksuse (katastritunnus 86801:001:0408) ja selle lähiala detailplaneeringu (algatatud Vasalemma Vallavalitsuse 11.08.2015 korraldusega nr 178) koostamine.

1.07.16

Vasalemma Vallavolikogu algatas 31. mai 2016 otsusega nr 30 Rummu alevikus Aiamaa maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Vasalemma vallas Rummu alevikus Aiamaa kinnistu (katastritunnus 86801:001:0834), pindalaga 6,13 ha, mille sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Aiamaa maaüksus piirneb põhjast, lõunast ja idast reformimata riigimaaga, läänes piirneb Rummu maaüksusega (katastritunnus 86801:001:0134). Maaüksusel ei paikne Rummu aleviku kommunikatsioone. Juurdepääs maaüksusele toimub Koidu tänava kaudu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Aiamaa maaüksuse maakasutuse korraldamiseks moodustada aiamaal väljakujunenud suurusega krundid, et võimaldada senistel maakasutajatel jätkata endistel köögiviljamaadel maa sihtotstarbelist kasutamist, anda kruntide piirid, suurus ja moodustada vajalikud juurdepääsuteed. Detailplaneeringuga maa sihtotstarvet ei muudeta.

Vasalemma Vallavolikogu otsusega on võimalik tutvuda Vasalemma Vallavalitsuses aadressil Ranna tee 8, Vasalemma alevik vallavalitsuse töö ajal. Samuti Vasalemma valla veebilehel aadressil http://avalik.amphora.ee/vasalemmavv/index.aspx?type=12&id=60844


1.07.16

Vasalemma Vallavolikogu algatas detailplaneeringu Veskikülas Lepa kinnistul 29.12.2015 otsusega nr 69 "Veskikülas Lepa kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine".

Lepa kinnistu (katastritunnus 86801:001:0251) asub Vasalemma vallas Veskikülas (sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 4,92 ha). Detailplaneeringuga soovitakse maa-ala üldplaneeringu kohane sihtotstarve "kõrghaljastuse säilitamisega väikeelamute ala" muuta "tootmismaaks" ja jagada Lepa kinnistu kaheks krundiks, määrata hoonete ehitusõigus lao- ja tootmishoonete ehitamiseks, anda lahendus haljastusele, juurdepääsuteele, parkimisele ja tehnovõrkudele. Taotlusega esitatud seletuskirja kohaselt kavandatakse maaüksusele rajada viilkatusega lao- ja tootmishooned majade hoiustamiseks ja ehitamiseks kõrgusega 15 m, ehitusaluse pinnaga kokku 16 000 m2, lisaks platsid, teed ja puurkaev.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) vajaduse tuvastamiseks on läbi viidud eelhindamine, mille kohaselt KSH läbiviimine ei ole vajalik, kuna detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist. Detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kahjustata inimeste tervist, heaolu, vara ega kultuuripärandit. KSH algatamise vajalikkuse kohta on arvamust küsitud Keskkonnaametilt, kes on oma 11.12.2015 vastuskirjas nr HJR 6-8/15/26533-2 märkinud, et arvestades olemasolevat olukorda ning teadaolevat informatsiooni ei ole KSH algatamine eeldatavalt vajalik.

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Vasalemma Vallavolikogu (Ranna tee 8, Vasalemma alevik, Harjumaa 76101; www.vasalemma.ee), koostamise korraldaja on Vasalemma Vallavalitsus (Ranna tee 8, Vasalemma alevik, Harjumaa 76101; www.vasalemma.ee), koostaja on WinWinPartner OÜ (Põldvuti tee 2, Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond, 74016).

Vasalemma Vallavolikogu otsusega on võimalik tutvuda Vasalemma vallavalitsuses aadressil Ranna tee 8, Vasalemma alevik vallavalitsuse töö ajal. Samuti Vasalemma valla veebilehel aadressil http://avalik.amphora.ee/vasalemmavv/index.aspx?type=12&id=54442.


1.07.16

Vasalemma Vallavolikogu algatas detailplaneeringu Rummu alevikus Haapsalu mnt 11 29.12.2015 otsusega nr 67 "Rummu alevikus Haapsalu mnt 11 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine".

Haapsalu mnt 11 kinnistu (katastritunnus 86801:001:0314) asub Vasalemma vallas Rummu alevikus (sihtotstarve riigikaitsemaa, pindala 262 073 m2). Detailplaneeringuga soovitakse katastriüksuse olemasolev sihtotstarve "riigikaitsemaa" muuta "äri- ja tootmismaaks" ja jagada Haapsalu mnt 11 asuv kinnistu kruntideks, määrata uute hoonete ehitusõigus ja tingimused kinnistul asuvate säilitatavate hoonete rekonstrueerimiseks ja ümberehitamiseks. Täiendavalt määratakse detailplaneeringuga tehnovõrkude asukohad, krundisisene teedevõrk ning haljastuse põhimõtteline kujundus.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) vajaduse tuvastamiseks on läbi viidud eelhindamine, mille kohaselt KSH läbiviimine ei ole vajalik, kuna detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist. Detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kahjustata inimeste tervist, heaolu, vara ega kultuuripärandit. Eelhindamisel on arvestatud asjaoluga, et planeeritav ala on hoonestatud ning ala on varasemalt olnud aastakümneid kasutuses. Endiste kasutusel olnud alade uuesti kasutusele võtmine võimaldab maksimaalselt kasutada olemasolevat infrastruktuuri ning koondab tegevuse juba sarnase kasutusega alade lähedusse, aidates samuti vältida suuri muutusi maastikuilmes. KSH algatamise vajalikkuse kohta on arvamust küsitud Keskkonnaametilt, kes on oma 03.11.2015 vastuskirjas nr HJR 6-8/15/23276-2 märkinud, et Keskkonnaametile teadaolevast informatsioonist lähtuvalt ei ole ole KSH algatamine eeldatavalt vajalik.

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Vasalemma Vallavolikogu (Ranna tee 8, Vasalemma alevik, Harjumaa 76101; www.vasalemma.ee), koostamise korraldaja on Vasalemma Vallavalitsus (Ranna tee 8, Vasalemma alevik, Harjumaa 76101; www.vasalemma.ee), koostaja on Projekt363 OÜ (Kalmistu tee 26, Tallinna linn, Harju maakond, 11216).

Vasalemma Vallavolikogu otsusega on võimalik tutvuda Vasalemma vallavalitsuses aadressil Ranna tee 8, Vasalemma alevik vallavalitsuse töö ajal. Samuti Vasalemma valla veebilehel aadressil http://avalik.amphora.ee/vasalemmavv/index.aspx?type=12&id=54438.


3.09.15

Vasalemma Vallavolikogu 25.08.2015 otsusega nr 38 algatati Vasalemma vallas Vasalemma alevikus Jaama tn 26 maaüksuse (katastritunnus 86801:002:0157) ja selle lähiala detailplaneering. Planeeritav ala on kõrghaljastusega hoonestamata ala, elamumaa sihtotstarbega, suurusega 4638 m2. Detailplaneering muudab Vasalemma valla üldplaneeringut.

Detailplaneering algatati krundi jagamiseks kaheks elamukrundiks, kruntidele ehitusõiguse ja piirangute määramiseks, haljastuse ja heakorrastuse lahendamiseks.

Planeeringu algatamise korralduse ja lähtetingimustega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/vasalemmavv/index.aspx?type=12&id=48953